140829 cr.mmsoleil

140829 cr.mmsoleil

140829  cr.JAM 140829  cr.JAM 140829  cr.JAM 140829  cr.JAM 140829  cr.JAM

140829  cr.JAM

140829 JYJ lộ vẻ lúng túng cực đáng yêu trong clip chào độc giả JAM bằng tiếng Việt!  cr.lovexiarin

140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.nameless86 140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.nameless86 140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.nameless86

140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.nameless86

140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.2126kyjje 140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.2126kyjje 140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.2126kyjje 140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.2126kyjje 140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.2126kyjje

140823 Yuchun “海霧” 舞台挨拶    cr.2126kyjje

140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part3 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part3 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part3 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part3 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part3

140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part3

140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part2 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part2 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part2 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part2 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part2

140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898  part2

140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898 140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898

140820 Yuchun “海霧” 舞台挨拶 cr.speedup9898

[Must See] Yoochun+Eason ‘10 years’ 2003~2014  cr.Fourc PYC